Stanovy

STANOVY BVC ČADCA

I. Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je BVC Čadca. Sídlom združenia je Mierová 2144, 022 01 Čadca.

II. Ciele

Cieľom združenia je propagácia plážového volejbalu ako športu pre všetkých. Zvláštnu pozornosť venuje združenie športovo talentovanej mládeži a jej ďalšiemu rozvoju nielen plážovým volejbalom, ale tiež inými aktivitami. Cieľom združenia je priblížiť plážový volejbal, prípadne iné športy, širokej verejnosti a prispievať tak k zdravému životnému štýlu celej spoločnosti.

III. Aktivity

O napĺňanie cieľov sa združenie snaží predovšetkým organizáciou rôznorodých športovo-kultúrnych podujatí, poskytujúcich verejnosti kvalitné športové vyžitie a možnosť využitia voľného času zdravým spôsobom. Takýmito podujatiami sú okrem iného turnaje, zápasy a ich vyhodnotenia so sprievodným programom, exhibície. Združenie môže organizovať aj vzdelávacie a rozvojové aktivity ako napríklad hráčske či trénerské semináre, denný detský tábor a iné.

IV. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú Prezídium, Snem a Sekretár.

V. Prezídium

Najvyšším,  a zároveň výkonným orgánom združenia je Prezídium. Prezídium je kolektívny orgán,
pozostáva z dvoch rovnocenných členov a zabezpečuje činnosť združenia.
2. Členom Prezídia môže byť len člen združenia.
3. Prezídium najmä:
a) zvoláva Snem;
b) predsedá zasadnutiam Snemu;
c) schvaľuje rozpočet a výročnú správu;
d) udeľuje členstvo v združení a rozhoduje o vylúčení člena;
e) určuje program aktivít združenia;
f) v záujme čo najefektívnejšieho plnenia cieľov združenia pri organizácii aktivít prideľuje úlohy  členom podľa ich individuálnych dispozícií a vôle (každý člen musí so svojou úlohou vysloviť súhlas). Ak člen odsúhlasenú pridelenú úlohu úmyselne alebo z nedbanlivosti nesplní, ide o hrubé porušenie stanov v zmysle článku XI. stanov s odpovedajúcimi následkami;
g) predkladá sekretárovi na schválenie návrhy na zmenu stanov, na zmenu zloženia Prezídia;
h) vydáva interné predpisy a dokumenty v súlade so stanovami (interným predpisom sú aj rozpočet, program aktivít, stanovenie členského príspevku a iné). Zavedenie, resp. zvýšenie členského príspevku podlieha schváleniu Snemu;
i) vypracováva návrh zmeny stanov, ktorý predkladá Sekretárovi na schválenie.
4. Okrem právomocí vymenovaných v odseku 3.  rozhoduje Prezídium o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú explicitne stanovené v stanovách a nie sú v rozpore s nimi ani so všeobecne záväznými predpismi.
5. Funkčné obdobie členov Prezídia nie je časovo ohraničené.
6. Prezídium je jediným orgánom združenia,  ktorý rozhoduje o otázkach členstva, t.j. udelení resp. neudelení členstva,  aj o vylúčení člena v súlade so stanovami.
7. Člen Prezídia môže byť odvolaný len v prípade hrubého porušenia stanov.  Nález so špecifikáciou porušenia a návrhom na odvolanie člena Prezídia predloží Snemu Sekretár, na odvolanie sú potrebné hlasy 2/3 zo všetkých členov združenia. Zároveň musí byť rovnakou procedúrou navrhnutý a schválený nový člen Prezídia, ktorý vo funkcii nahradí odvolávaného. Inak je odvolanie neplatné a člen Prezídia zostáva vo funkcii. O jeho odvolaní sa môže hlasovať len v prípade nového porušenia stanov, nie už na základe starého nálezu.
8. Funkčné obdobie člena Prezídia zaniká týmito spôsobmi:
a) dobrovoľnou abdikáciou so súčasným návrhom svojho nástupcu, ktorého schvaľuje druhý člen Prezídia a Sekretár (v prípade zmeny oboch členov Prezídia je potrebný len súhlas Sekretára). V prípade, že druhý člen Prezídia, alebo Sekretár s navrhovanou personálnou zmenou nesúhlasí, je potrebné navrhovať iného kandidáta, až do dosiahnutia jednomyseľného súhlasu. Kandidát sa stáva členom Prezídia dňom schválenia. Až do schválenia nového kandidáta zostáva vo funkcii odstupujúci člen Prezídia;
b) smrťou;
c) zánikom členstva;
d) zánikom združenia;
e) konštruktívnym odvolaním podľa čl. V. ods. 7.
9. Pri rozhodovaní  Prezídia o interných veciach združenia sa vyžaduje jednomyseľnosť,  t.j. Prezídium súhlasí ak súhlasia obaja jeho členovia. Navonok, t.j. voči tretím subjektom, môže konať v mene združenia každý člen Prezídia samostatne, pokiaľ toto konanie nie je v rozpore so stanovami, vnútornými predpismi a prijatými rozhodnutiami.

VI. Snem

1. Snem je spoločné zasadnutie všetkých členov združenia. Je poradným orgánom združenia.
2. Druhé a ďalšie zasadnutia Snemu zvoláva Prezídium minimálne raz za rok, 14 dní vopred všetkých členov s jeho konaním oboznámi Sekretár (prvé zasadnutie – viď čl. XIII. Záverečné a prechodné ustanovenia).
3. Snem schvaľuje, resp. hlasuje výlučne o veciach, ktoré mu predloží Prezídium alebo Sekretár v súlade so Stanovami.
4. Snem, ak nie je stanovami ustanovené inak, rozhoduje dvojtretinovou väčšinou za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.
5. Snem má konzultačnú funkciu a musí sa zaoberať každým podnetom (vrátane prípadného hlasovania) Prezídia a sekretára, ak je o to požiadaný.
6. Ak nie je stanovami ustanovené inak, rozhodnutia Snemu majú odporúčací charakter. Konečné rozhodnutie v takýchto prípadoch je na Prezídiu, ktoré takýmto rozhodnutím Snemu nie je viazané. Voči nerešpektovaniu odporúčania môže ktorýkoľvek člen adresovať písomnú námietku Sekretárovi, ktorý preskúma súlad rozhodnutia Prezídia so stanovami a internými predpismi.

VII. Sekretár

1. Sekretár je kontrolným a administratívnym orgánom združenia.
2. Sekretár zodpovedá za administratívnu štruktúru združenia.
3. Sekretárom môže byť len člen združenia.
4. Sekretár najmä :
a) dohliada na dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia. Prípadné nálezy predkladá Snemu spolu s návrhom na nápravu vzniknutého stavu;
b) zabezpečuje komunikáciu a korešpondenciu s členmi;
c) informuje členskú základňu o dianí v združení;
d) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí Snemu;
e) vypracúva program zasadnutí Snemu;
f) vypracúva rozpočet a výročnú správu;
g) kontroluje hospodárenie združenia a vedie záznamy o ňom;
h) schvaľuje návrhy Prezídia na zmenu stanov, prípadne ich vráti Prezídiu na dopracovanie s uvedením pripomienok. Sekretár smie odmietnuť schváliť len takú zmenu stanov, ktorá mení alebo upravuje kompetencie orgánov združenia;
i)schvaľuje návrhy na zmenu zloženia Prezídia v súlade s čl. V. ods. 8. písm. a).
5. Funkčné obdobie Sekretára nie je časovo ohraničené.
6. Sekretár môže byť odvolaný len v prípade hrubého porušenia stanov, a to následovnou procedúrou: návrh na odvolanie s odôvodnením podáva člen Prezídia v prípade hrubého porušenia stanov Sekretárom. Súčasťou návrhu je meno Prezídiom odporúčaného nástupcu Sekretára, ktorého musí do funkcie zvoliť Snem dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov. Ak je zvolený nový Sekretár, funkcie sa ujíma v nasledujúci deň po zvolení. Ak Snem navrhovaného kandidáta nepodporí, vo funkcii zotrváva naďalej pôvodný Sekretár. Podnetom pre ďalší návrh na jeho odvolanie môže byť len nové porušenie stanov.
7. Funkčné obdobie Sekretára zaniká týmito spôsobmi:
a) dobrovoľnou abdikáciou so súčasným návrhom svojho nástupcu, ktorého musia schváliť obaja členovia Prezídia;
b) smrťou;
c) zánikom členstva;
d) zánikom združenia;
e) konštruktívnym odvolaním podľa odseku 6. tohto článku.

VIII. Štatutárni zástupcovia

Štatutárnymi zástupcami združenia sú členovia Prezídia. Každý z nich pritom môže voči tretím subjektom konať v mene združenia samostatne.

IX. Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Obaja členovia Prezídia a Sekretár sú súčasne členmi združenia.
3. Odvolaním z funkcie člena Prezídia alebo Sekretára členstvo v združení automaticky nezaniká, odvolaný sa stáva radovým členom združenia.
4. Žiadosť o členstvo môže podať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami.
5. O udelení aj odňatí členstva rozhoduje výlučne Prezídium, žiadosť o členstvo môže byť zamietnutá aj bez udania dôvodu. O rozhodnutí Prezídia žiadateľa písomne vyrozumie Sekretára.
6. Výrazy „odňatie členstva” a „vylúčenie člena” sú pre výklad stanov úplne rovnocenné ekvivalenty. Člen, ktorému je odňaté členstvo, bol zo združenia vylúčený a naopak rozhodnutím o vylúčení člena sa automaticky odníma členstvo.
7. Každý člen má v Sneme práve jeden hlas.
8. Členstvo v združení zaniká týmito spôsobmi:
a) dobrovoľným vystúpením člena (nie je potrebné uvádzať dôvod). Člen svoje rozhodnutie písomne doručí na adresu sídla združenia, členstvo zaniká dňom doručenia;
b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby;
c) zánikom združenia;
d) vylúčením člena v prípade hrubého porušenia stanov. Návrh na odňatie členstva podáva Sekretár, rozhoduje o ňom Prezídium. Člen má právo vyjadriť sa k návrhu, svoje vyjadrenie písomne adresuje Prezídiu do 7 dní od predloženia návrhu.

X. Práva a povinnosti členov

1. Každý člen združenia je povinný dodržiavať stanovy združenia, plniť úlohy vyplývajúce z programu (s ktorými vyjadril súhlas). Členovia BVC Čadca vyznávajú princípy Fair play, dbajú na šírenie dobrého mena združenia, ochraňujú a v rámci svojich možností zveľaďujú jeho majetok.
2. Každý člen má právo:
a) zúčastňovať sa zasadnutí Snemu;
b) slobodne sa na zasadnutiach Snemu vyjadrovať a hlasovať vo všetkých veciach, ktoré Snemu prislúchajú;
c) kedykoľvek zo združenia (aj bez udania dôvodu) vystúpiť;
d) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko;
e) byť informovaný o činnosti združenia (realizuje ho na Sneme, prípadne písomnou žiadosťou o informáciu adresovanou Prezídiu či Sekretárovi);
f) podieľať sa na činnosti združenia v súlade so stanovami, cieľmi a programom združenia.

XI. Hrubé porušenie stanov

Hrubým porušením stanov sa chápe také správanie člena združenia, ktoré sa prieči dobrým mravom, duchu Fair play, alebo poškodzuje dobré meno združenia. Hrubým porušením stanov je tiež neplnenie úloh (úmyselné alebo z nedbanlivosti) vyplývajúcich z programu, s ktorými člen pri schvaľovaní programu súhlasil.

XII. Zásady hospodárenia

1. Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi, vrátane príjmov z doplnkovej podnikateľskej činnosti v oblasti pôsobnosti na zabezpečenie plnenia cieľov a aktivít združenia.
2. Majetok a príjmy združenia sa používajú na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti (účtovná agenda, administratíva), a na odmenu členov Prezídia a Sekretára za činnosť v združení. Výšku odmeny navrhuje Sekretár a schvaľuje snem potrebnou 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.
3. Hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
4. Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Prezídium, rozhodnutie podlieha schváleniu Sekretárom.

XIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Zánik združenia. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Prezídium, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Prezídia schváleného Sekretárom. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa postupuje primerane podľa § 70 – 75 Obchodného zákonníka.
2 . Zmena a úprava stanov. Návrhy na zmeny stanov združenia predkladá Prezídium na schválenie Sekretárovi. Ten návrh schváli alebo odmietne do 7 dní od predloženia návrhu. Návrh môže odmietnuť a vrátiť v súlade s článkom VII. ods. 4. písm. h. Takto upravený návrh na zmenu stanov potom zašle na schválenie na MV SR. Zmenené stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie zmeny stanov na MV SR.

Pridaj komentár